Seite an Seite TOUR 2017 – Ingo Pertramer
2024 © Klaus Pérez-Salado